Rzeczoznawca budowlany

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to ekspert z wieloletnim doświadczeniem oraz odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwalają na samodzielne przeprowadzanie badań i ekspertyz budowlanych. Chociaż koncentruje się on zazwyczaj na wybranym aspekcie w dziedzinie budownictwa, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe. Właśnie na tej podstawie jest później w stanie przeprowadzać szczegółowe analizy, proponować rozwiązania trudnych problemów technicznych oraz wydawać eksperckie opinie i ekspertyzy budowlane. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego został prawnie ustanowiony w 1994 r. w polskim prawie budowlanym.

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawca budowlany ma wyższe wykształcenie kierunkowe (magister inżynier, magister inżynier architekt, inżynier lub inżynier architekt) oraz pełne uprawnienia budowlane. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby nim zostać? Pierwszym krokiem jest otrzymanie tytułu zawodowego. Niezbędne są też conajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w tym zakresie oraz znaczący dorobek w swojej dziedzinie. Zgłaszając swoją kandydaturę, trzeba również poświadczyć, że korzysta się z pełni praw publicznych oraz przynależy się do właściwej izby samorządu zawodowego. Pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie podstawą do otrzymania decyzji o nadaniu tytułu oraz wpisania na listę rzeczoznawców budowlanych.

Kto nadaje tytuł rzeczoznawcy budowlanego?

Kompetencje dotyczące merytorycznej oceny wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego należą obecnie do Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powołanego przez niego składu orzekającego. Na potrzeby tego procesu konieczne jest czasami przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego. Wniosek rozpatruje się również w oparciu o posiadane dokumenty.

Następnie Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Budownictwa może wydać decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Znajdziemy w niej również specjalność i zakres rzeczoznawstwa budowlanego. Obecnie tytuł przyznawany jest maksymalnie na 10 lat. Odwołanie można natomiast złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji – w przeciwnym wypadku stanie się ona ostateczna.

Procedura nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego – jak wygląda?

Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego można złożyć w dowolnym momencie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Kandydat może zostać w pewnym momencie wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów, wśród których powinny znaleźć się m.in. dyplom ukończenia studiów, decyzja o nadanie uprawnień budowlanych, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe lub dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego. Decyzję o nadaniu tytułu  rzeczoznawcy budowlanego poprzedzi rozmowa z zespołem kwalifikacyjnym, podczas której będzie można wyjaśnić ewentualne wątpliwości, określić zakres rzeczoznawstwa budowlanego i sprawdzić, czy spełniono wszystkie wymagania.

Jaki jest zakres uprawnień rzeczoznawcy budowlanego?

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest opiniowanie wszystkich złożonych problemów, które mogą pojawić się na etapie projektowania, wykonywania lub późniejszego użytkowania obiektów. Równocześnie bierze on udział w dochodzeniu, które ma ustalić przyczyny potencjalnych katastrof i awarii. Za co jeszcze jest odpowiedzialny?

Do obowiązków rzeczoznawcy budowlanego należą przede wszystkim:

 • przygotowanie opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych, które obowiązują wszystkich uczestników procesu budowlanego lub eksploatacyjnego;
  wykonanie oceny stanu technicznego budynków;
 • diagnostyka oraz podejmowanie eksperckich decyzji w odniesieniu do istniejących obiektów, które wymagają remontu, modernizacji lub wzmocnień;
 • regularne kontrole i przeglądy okresowe;
 • wsparcie techniczne oraz nadzór na poszczególnych etapach inwestycji;
 • projektowanie budynków;
 • nadzór i opracowywanie optymalnych rozwiązań technicznych;
 • zapobieganie potencjalnym awariom oraz błędom wykonawstwa;
 • ocena ich skutków i ustalenie sposobów, które pomogą je zlikwidować;
 • skanowanie betonu;
 • nieniszczące badanie betonu.

Najczęściej używane narzędzia przez rzeczoznawców budowlanych:

 • Skaner betonu, np. HILTI Ferroscan PS200 (PS250), który umożliwia proste i wydajne skanowanie dużych powierzchni betonu. Odpowiednio zinterpretowane wyniki wykorzystywane są m.in. do oceny stabilności obiektu budowlanego oraz jakości wykonania zbrojeń przed oddaniem go do użytku.
 • Ferrodetektory, które znajdują zastosowanie podczas badania uzbrojenia budynku oraz przeprowadzania kontroli na etapie realizacji inwestycji.
 • Cyfrowy tester do betonu, np. DIGI SCHMIDT2000 – to nieinwazyjne narzędzie rzeczoznawcy budowlanego pozwala sprawdzić wytrzymałość betonu oraz upewnić się, że spełnia ona wszystkie standardy oraz założenia projektowe.

Rzeczoznawca budowlany – kim jest i dlaczego jego funkcja jest ważna?

W firmie Usługi Projektowe Marek Świtlicki oferowane są usługi rzeczoznawcy budowlanego. Warto jednak wiedzieć czym dokładnie rzeczoznawca budowlany się zajmuje oraz skąd wzięła się jego samodzielna funkcja techniczna. Otóż stanowisko rzeczoznawcy budowlanego, jako osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną wprowadzona ustawą Prawo budowlane z 1974 roku, a funkcja rzeczoznawcy budowlanego polega na wykonywaniu ekspertyz, które mają ściśle określony zakres tematyczny.

Samo powołanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego wzięło się z potrzeb, które generował proces budowlany, obejmując przygotowanie i realizację inwestycji, a także utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów o coraz wyższym skomplikowaniu technicznym. Konieczne więc stało się wydawanie ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego inwestycji, w celu przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.

Następne ustawy i rozporządzenia przyniosły uściślenie wymagań i zakresu uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Na ten moment wytyczne określone są przez Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 sierpnia 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rzeczoznawca budowlany – kto może nim zostać?

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta; posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie praktyki w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem, a także posiada znaczny dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze profesjonalnego rzeczoznawcy budowlanego?

Niestety coraz częściej pojawiają się na rynku oferty osób nierzetelnych, których atrakcyjność polega jedynie na umiejętnym prowadzeniu agresywnych kampanii reklamowych, a nie na rzeczywistym doświadczeniu w sprawach budowlanych i realnych możliwościach wykonania podstawowych badań. Na pewno należy unikać firm które jako miejsce prowadzenia swojej działalności podają adres skrzynki pocztowej w najbliższym państwu urzędzie pocztowym. Wybór właściwej oferty pozwoli państwu w przyszłości uniknąć konieczności powtórzenia badań lub ponoszenia kosztów nieskutecznych napraw.

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki

-kontakt

Adres biura i Pracowni-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48   552 341 520

tel.kom. +48 502 712 370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Adres Pracowni-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel. +48 585 267 201

tel.kom. +48 502 712 370

Call Now Button