OCENA, ORZECZENIA TECHNICZNE ZABYTKÓW I EKSPERTYZY BUDOWLANE W GDAŃSKU I TRÓJMIEŚCIE

Ekspertyza budowlana to szczegółowa ocena stanu technicznego budynku, przeprowadzana przez specjalistę w dziedzinie budownictwa. Ekspertyza ma na celu określenie ewentualnych uszkodzeń, wad konstrukcyjnych, zagrożeń i innych problemów związanych z nieruchomością. Ekspertyza budowlana jest często wymagana w celu uzyskania pozwolenia na remont lub modernizację budynku lub w przypadku sporów prawnych związanych z nieruchomością.

OCENA, ORZECZENIA TECHNICZNE ZABYTKÓW, Ekspertyzy budowlane – zakres usług

Usługi wykonywane przez rzeczoznawcę budowlanego Marka Świtlickiego tj. ekspertyzy budowlane, czy orzeczenia techniczne budynków dotyczą obszaru całego kraju. Wykonywane badania obejmują:

  • badanie nośności stropów,
  • określanie przyczyn powstania zarysowań i pęknięć  ścian, stropów, słupów, podciągów, fundamentów,
  • badanie powodów nadmiernych ugięć stropów,
  • ustalanie źródeł  zawilgocenia posadzek, ścian i stropów,
  • obliczanie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji budowlanych, stropów, dachów, fundamentów
  • badanie fundamentów (łącznie z badaniami gruntu) w zakresie obliczania dopuszczalnych osiadań i nośności,
  • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji,
  • nieinwazyjne rozpoznawanie położenia i średnicy zbrojenia w stropach, ścianach, słupach, podciągach przy pomocy skanera do betonu,
  • nieinwazyjne badanie  wytrzymałości betonu przy pomocy cyfrowego testera betonu,
  • projekty wzmocnień  i remontów szczególnie obiektów zabytkowych.

Ekspertyza budowlana i ocena stanu technicznego budynku – ceny

Cena za wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz ceny stanu technicznego budynku zależą od zakresu usługi oraz skali i złożoności badanego budynku. Zazwyczaj cena za usługę jest ustalana indywidualnie, a jej wysokość zależy od rodzaju i poziomu zaawansowania przeprowadzonych badań,lokalizacji budynku i rozmiaru badanego budynku.

Czytaj więcej

Opinia techniczna lub ocena stanu technicznego, ekspertyza budowlana, orzeczenie techniczne – co wybrać?

W przypadku firmy Usługi Projektowe Marek Świtlicki bez względu na wymagany zakres rzeczowy opracowania i bez względu na wymaganą formę opracowania – opinia, orzeczenie, czy ekspertyza – zawsze opracowanie wykonuje rzeczoznawca budowlany, zawsze ustalane są przyczyny powstania nieprawidłowości/zagrożeń, zawsze wykonywane są niezbędne badania, wykonywana jest analiza obliczeniowa (zależnie od przedmiotu badań) i zawsze podawane są kierunki działań naprawczych. Tak więc jedyna różnica w przypadku firmy Usługi Projektowe Marek Świtlicki sprowadza się do liczby badań, wyboru rodzaju badań i szczegółowości analiz.

Ekspertyza budowlana i ocena stanu technicznego budynku – dlaczego warto skorzystać z usług Marka Świtlickiego

Skorzystanie z usług ekspertyzy budowlanej oferowanej przez rzeczoznawcę budowlanego Marka Świtlickiego o bogatym doświadczeniu i kompetencjach przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zapewnia to profesjonalną i nieinwazyjną ocenę stanu technicznego budynku, co pozwala na wykrycie problemów i zagrożeń. Ponadto, dzięki uczciwym kryteriom cenowym i transparentności, klienci mogą być pewni, że nie będą mieli do czynienia z ukrytymi kosztami. Wreszcie, korzystanie z usług ekspertyzy budowlanej może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju właścicieli nieruchomości lub inwestorów.

FAQ

Czym jest opinia techniczna /ocena stanu technicznego?

Najprostszą formą oceny stanu budowli – budynku, jest opinia techniczna lub ocena stanu technicznego. Sprowadza się do rozpoznania stanu istniejącego budynku/budowli, opisania i udokumentowania ewentualnych nieprawidłowości lub uszkodzeń, na ogół bez szczegółowej analizy obliczeniowej i bez większości specjalistycznych badań. Niektóre firmy nie wykonują również na tym etapie analizy przyczyn powstania nieprawidłowości, uszkodzeń, zagrożeń.

Ekspertyza budowlana - na czym polega?

Bardziej zaawansowanym opracowaniem od opinii jest ekspertyza budowlana do wykonania której warunkiem koniecznym jest posiadanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego danej specjalności. W przypadku ekspertyzy wykonywana jest analiza obliczeniowa, wykonywane są szczegółowe badania, ale przede wszystkim ustalane są przyczyny powstania nieprawidłowości, uszkodzeń lub powstania stanu zagrożeń, a także określane są kierunki działań naprawczych i zabezpieczających w formie ogólnych wytycznych, zaleceń. Dopiero następnym etapem, po opinii lub ekspertyzie, może być projekt remontu, modernizacji i wzmocnień.

Czym jest ocena stanu technicznego budynku?

Ocena stanu technicznego budynku to proces, w którym rzeczoznawca budowlany lub inny specjalista dokonuje analizy stanu technicznego budynku w celu zidentyfikowania ewentualnych wad i usterek. Na podstawie zebranych danych sporządza się raport lub opinię techniczną, w której zawarte są informacje o stanie technicznym budynku oraz zalecenia dotyczące napraw i modernizacji.

Kiedy należy przeprowadzić ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną należy przeprowadzić w przypadku podejrzenia uszkodzeń lub wad konstrukcyjnych budynku, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości. Ekspertyza jest również konieczna przed rozpoczęciem remontu lub modernizacji budynku, aby określić jego stan techniczny oraz wykryć ewentualne problemy, które należy rozwiązać przed rozpoczęciem prac.

Jakie są etapy przeprowadzania ekspertyzy budowlanej?

Etapy przeprowadzania ekspertyzy budowlanej zależą od skali badanej nieruchomości oraz rodzaju ekspertyzy. Najczęściej ekspertyza budowlana składa się z następujących etapów: zebranie informacji o badanej nieruchomości, analiza udostępnionych dokumentów technicznych, wytypowania miejsc badań , przeprowadzenie oględzin, wykonanie pomiarów, wykonanie badań, wykonanie obliczeń, przygotowanie raportu z ekspertyzy i wydanie rekomendacji dotyczącej dalszych działań.

Kto może przeprowadzić ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną powinien przeprowadzić rzeczoznawca budowlany posiadający uprawnienia do projektowania i wykonywania takich robót. Ważne jest, aby wybrany specjalista posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie budownictwa, zarówno projektowe, jak i wykonawcze, aby zapewnić rzetelną i fachową ocenę stanu technicznego nieruchomości. Musi dysponować specjalistycznym sprzętem do wykonania wszelkich niezbędnych badań. Rzeczoznawca budowlany jako osoba zaufania publicznego, nie może ukrywać swojego adresu miejsca prowadzenia działalności, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, była możliwości dotarcia do rzeczoznawcy.

Jakie elementy budynku są badane podczas oceny stanu technicznego?

Podczas oceny stanu technicznego obiektu budowlanego badane są różne elementy konstrukcji. W przypadku budynków badane są fundamenty, dachy, ściany, stropy, ale również instalacje sanitarne i elektryczne. Sprawdzana jest wentylacja, stan izolacji termicznej, wilgociowej i akustycznej budynku.

Kiedy badamy fundamenty?

Fundamenty budynku badamy w przypadku stwierdzenia nadmiernych osiadań budynku, spękań ścian, planowanej nadbudowy budynku. Konieczne są wówczas odkrywki fundamentu z pomiarami i badaniami, odwierty i badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz obliczenia nośności.

Kiedy badamy nośność stropu?

Nośność stropu badamy w przypadku zmiany funkcji pomieszczeń i planowanym zwiększeniu obciążenia stropu, w przypadku gdy planujemy montażu nowych urządzeń na stropie, w przypadku gdy pojawią się uszkodzenia stropu takie jak nadmierne ugięcia , lub zarysowania. Również w przypadku, gdy nie jest znana nośność stropu, a chcemy uzyskać potwierdzenie, że użytkowanie stropu jest bezpieczne.

Kiedy badamy nośność dachu?

Kiedy planujemy zmianę istniejącego pokrycia dachu na cięższe, kiedy planujemy montaż nowych urządzeń na dachu w tym fotowoltaiki, kiedy zauważymy nadmierne ugięcia dachu, kiedy planowana jest rozbudowa. Ponadto w przypadku remontów starych dachów, na przykład w obiektach zabytkowych, konieczne jest dokonanie oceny stanu konstrukcji dachu i wykonanie obliczeń nośności dachu w odniesieniu do aktualnie obowiązujących normowych wielkości oddziaływań (obciążeń).


Ekspertyzy budowlane – realizacje

Ekspertyza budowlana hal w Elblągu

Ekspertyza dwóch hal istniejących o konstrukcji stalowej, żelbetowych fundamentach na palach oraz projekt konstrukcyjny i architektoniczny nowej odlewni żeliwa wstawianej pomiędzy obie hale. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziło rozpoznanie dopuszczalnych obciążeń fundamentów żelbetowych, żelbetowych pali fundamentowych i stalowej konstrukcji istniejących hal. Prace obejmowały badania betonu, badania stali, skanowanie żelbetu, próbne obciążenia pali istniejących, obliczenia konstrukcyjne. Nowa hala– trzynawowa, o powierzchni zabudowy około 10tys.m2, kubaturze 220tys.m3, wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20 do 100t oraz suwnice wspornikowe. Wewnątrz hali zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 sztuk fundamentów urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i ok.1,5km pomostów różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Łącznie ok. 1200 pali rożnego typu. Wewnątrz hali budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.

Ekspertyza budowlana hal GE Power w Elblągu

Ekspertyza dwóch hal dla GE Power w Elblągu. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic . Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2 . Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

Ekspertyza techniczna budynku dawnej nastawni na wyspie Ołowianka w Gdańsku w strefie ochrony konserwatorskiej

Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego konstrukcji budynku dawnej nastawni na wyspie Ołowianka w Gdańsku i ocena możliwość adaptacji budynku i jego rozbudowy, na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku.  W zakres prac wchodziło skanowanie zbrojenia konstrukcji budynku , nieinwazyjne badania betonu, inwentaryzacja uszkodzeń i ocena stanu konstrukcji z obliczeniami nośności stropów i stropodachu budynku.

Ekspertyza nośności stropu żelbetowego w Pomorskim Centrum Medycznym

Badanie nośności stropu żelbetowego połączone z obliczeniami stropu, badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu oraz podciągu dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w budynku szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy SP. z o.o. w Gdańsku.

Ekspertyza budowlana konstrukcji pomnika w Chełmnie nad Nerem

Ekspertyza pomnika zrealizowana na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Ministerstwa Kultury. Wykonano również projekt remontu na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu pomnika wynosi około 1000 m2, a wysokość 7,7 m, konstrukcja żelbetowa monolityczna skrzyniowa. Główne elementy nośne, to belki-ściany, żebra i stożkowe podpory. W ramach prac wykonano badania betonu, skanowanie zbrojenia, badania gruntu i obliczenia.

Ekspertyza nośności stropu w USK Białystok

Ocena nośności stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia  w budynku Colegium Patologicum – Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ekspertyza techniczna budynku w Elblągu

Wykonano badania nośności stropów oraz projekt wzmocnień budynku poprzemysłowego w zabytkowej części Elbląga.

Ocena stanu technicznego kamienicy w Gdańsku Wrzeszczu

Realizacja orzeczenia technicznego konstrukcji budynku oraz projektu remontu dachu w kamienicy przy ul. Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu – strefa zabytkowa.

Ocena nośności stropu w Teatrze Nowa Łaźnia w Krakowie

Ekspertyza budowlana stropu budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Powierzchnia stropu w zakresie opracowania wynosiła  2tys.m2.  Wykonano badania nośności żelbetowego stropu obejmujące nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu oraz skanowanie zbrojenia podciągów, żeber, słupów i płyty stropu. W wyniku przeprowadzonych badań i obliczeń ustalono dopuszczalne obciążenia poszczególnych stropów w budynku teatru.

Orzeczenie techniczne zabytków – Zespół Młyna Wodnego w Elblągu

Ekspertyza budowlana 3 zabytkowych budynków wpisanych do rejestru zabytków. W ramach prac wykonano również projekt odbudowy i adaptacji na cele biurowe, hotelowe i gastronomiczne. Nadzorowano równiez przebieg robót.

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych w Malborku

Ekspertyzy konstrukcyjne budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne, poprzedzające projekt remontu i adaptacji. Zakres prac obejmował 12 budynków pokoszarowych w Malborku.  Wykonano badania stanu technicznego budynków z odkrywkami stropów, obliczeniami nośności stropów, podciągów i słupów. Wykonano również projekty wzmocnień i adaptacji budynków na cele szkolne.

Orzeczenie techniczne zabytków – Bazyliki katedralnej w Pelpinie, Seminarium duchownego oraz Klasztoru

Ekspertyzy techniczne obejmowały badania, pomiary, obliczenia i wytyczne wzmocnień.

Ekspertyza budowlana budynku w Szczecinku

Ekspertyza konstrukcji budynku hotelowo-usługowego obejmujaca ustalenie przyczyn ugięć stropów, zarysowań oraz pęknięć ścian w pięciokondygnacyjnym budynku kompleksu hotelowo-usługowego w Szczecinku. W ramach ekspertyzy wykonano nieinwazyjne badania betonu, skanowanie zbrojenia stropów, weryfikację dokumentacji projektowej oraz obliczenia sprawdzające konstrukcji. Wskazano kierunki działań naprawczych.

Ekspertyza budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Ekspertyza dotyczyła budynku mieszkalnego z usługami na parterze. Budynek pięciokondygnacyjny (podpiwniczony) przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach wykonanych badań ustalono przyczyny pęknięć ściany budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego. Badania obejmowały odkrywki fundamentów, badania gruntu, nieinwazyjne badania betonu, skanowanie zbrojenia oraz obliczenia fundamentów. Wskazano działania naprawcze.

Orzeczenie techniczne zabytku – katedry św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza budowlana zabytkowej Katedry św. Mikołaja w Elblągu obejmująca badania konstrukcji dachu , projekt wzmocnień i projekt remontu dachu. W zakresie prac nadzorowano przebieg robót remontowych.

Ekspertyza budowlana i ocena nośności stropu budynku w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza techniczna budynku usługowego obejmujaca badanie nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń. Prace obejmowały nieinwazyjne badania betonu tropów, skanowanie zbrojenia stropów i obliczenia konstrukcji w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ekspertyza budowlana stropu kamienicy w Gdańsku

Ekspertyza konstrukcyjna stropu kamienicy w zabytkowym centrum Gdańska. Badanie nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń w budynku Poczty Polskiej w Gdańsku przy ulicy Długiej.

Ekspertyza kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wąskiej w Krakowie

Zrealizowana została ekspertyza stanu konstrukcji budynku oraz projekt remontu kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wąskie w zabytkowej strefie Krakowa.

Ekspertyza techniczna rozdzielni w Elblągu

Ekspertyza konstrukcji budynku rozdzielni R60kV w Elblągu dla Energa Kogeneracja Sp.z o.o. . Budynek przemysłowy z 1928 r., o kubaturze 9645m3, długości 46m, szerokości 22m i wysokości 16m, o powierzchni użytkowej około 2tys.m2. Konstrukcja budynku żelbetowa i murowana. Fundament w postaci rusztu żelbetowego opartego na palach.

Ocena nośności stropu hali

Ekspertyza nośności stropu żelbetowego hali i fundamentów żelbetowych na palach z projektem wzmocnień w celu adaptacji dla potrzeb transportu szynowego wozów 50t. Dotyczy hali w Elblągu. Inwestor – Alstom Power.

Ekspertyza budowlana komina

Ekspertyza komina i fundamentu żelbetowego na palach połączona z projektem wzmocnienia fundamentu w celu adaptacji dla posadowienia nowego komina wysokości 40m . Inwestor – Alstom Power.

Ekspertyza budowlana silosów Zakładu ADM Czernin

Ekspertyza konstrukcyjna i projekt naprawy silosów 1000t na terenie zakładu biopaliw ADM Czernin. Ekspertyza obejmowała badania betonu żelbetowego fundamentu, badania stalowego płaszcza zbiorników oraz obliczenia. W ramach prac wykonano również projekt wzmocnień. Inwestor – ADM Czernin S.A.

Ekspertyza budowlana i nieinwazyjne badania betonu estakady

Ekspertyza konstrukcyjna estakady suwnic z wytycznymi napraw, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu słupów estakady żelbetowej 1B, z pomiarami podtorza, na terenie Odlewni Żeliwa Śrem S.A. Długość estakady 120m, szerokość 23m, wysokość 10,6m. Słupy estakady w rozstawie 12m. Estakada wyposażona w dwie suwnice pomostowe o udźwigu 16t.

Ekspertyza konstrukcji estakady i nieinwazyjne badania betonu w Kromet SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza techniczna estakady suwnicy z projektem wzmocnień. Ekspertyza estakady stalowej APL-1 na terenie KROMET SP. Z O.O. w Elblągu obejmowała nieinwazyjne badania betonu fundamentów (stopy fundamentowe na palach), pomiary kontrolne estakady i obliczenia. Estakada długości 107m, szerokości 20m i wysokości 10m. Słupy estakady w rozstawie 15m. Estakada wyposażona w suwnicę pomostową o udźwigu 30t.

Ekspertyza budowlana budynku Muzeum diecezjalnego w Pelplinie

Ekspertyza budowlana hali przemysłowej Odlewni Elzamech w Elblągu

Ekspertyza konstrukcji hali przemysłowej i konstrukcji toru suwnicy. Ekspertyza obejmowała badania, pomiary i obliczenia. Dotyczyła ustalenia możliwości montażu dodatkowej suwnicy na terenie Odlewni ELZAMECH w Elblągu.

Ekspertyza hali przemysłowej Stokota SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza hali przemysłowej A-22 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. Hala dwunawowa, trzykondygnacyjna długości 140m, szerokości 24,7m i wysokości 15,5m.

Ekspertyza posadzek stacji paliw SHELL w Bydgoszczy

Ekspertyza budowlana posadzek stacji paliw: ekspertyza żelbetowych płyt szczelnych połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu dla 4 stacji paliw SHELL w Bydgoszczy na zlecenie firmy GIA Polska.

Ocena nośności stropu w Stokota SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza stropów hali przemysłowej: ekspertyza hali i ocena nośności stropu w hali A-21 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. W zakres opracowania wchodził budynek „B”, 3-kondygnacyjny podpiwniczony i Budynek „A” – dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Wymiary części „A”: długość 69m, szerokość 30m, wysokość 18,7m. Wymiary części „B”: długość 59m, szerokość 30m,wysokość 18,7m.

Ekspertyza stropodachu klubu studenckiego w Koszalinie

Ekspertyza budowlana nośności stropodachu budynku usługowego w klubie studenckim „Kreślarnia” w Koszalinie, pod obciążenie centralą wentylacyjną. Prace obejmowały skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia, badania betonu oraz obliczenia nośności konstrukcji stropodachu.

Ekspertyza budowlana budynku hotelowego w Elblągu

Budynek Hotelowy przy ul. Zw. Jaszczurczego w Elblągu – ekspertyza stropów i projekt wzmocnień.

Orzeczenie techniczne zabytku – kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie

Ekspertyza budowlana zabytkowego budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Ekspertyza kościoła obejmowała sprawdzenie konstrukcji całego budynku, a w szczególności badania i obliczenia konstrukcji dachu, stropów i empor po pożarze. W ramach prac wykonano projekt odbudowy dachu, empor, prezbiterium, stropów oraz wzmocnień murów. Nadzorowano również przebieg robót.

Ekspertyza budynku sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu

Ekspertyza stanu konstrukcji budynku Sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu z projektem wzmocnień.

Orzeczenie techniczne zabytków – Collegium Marianum w Pelpinie, Sali gimnastycznej z biblioteką, Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej, Budynku sióstr

Ekspertyzy budynków obejmowały badania, pomiary i obliczenia konstrukcji. W ramach prac wskazano przyczyny powstania rozpoznanych nieprawidłowości i podano wytyczne napraw oraz wzmocnień.

Orzeczenie techniczne zabytku – budynek poczty w Kwidzynie

Ekspertyza i projekt naprawy ścian w zabytkowym budynku poczty w Kwidzynie.

Ocena nośności stropu kinoteatru w Kwidzynie

Ekspertyza nośności stropodachu pod planowane ustawienie centrali wentylacyjnej w budynku kinoteatru w Kwidzynie. W zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia, badania betonu oraz obliczenia konstrukcyjne.

Ekspertyzy budowlane budynków szpitala w Elblągu

Ekspertyzy budowlane budynków szpitala. Obiekty Szpitala-Przychodni (Szpital Wojskowy) przy ulicy Komeńskiego w Elblągu. Ekspertyzy stanu technicznego obejmowały badanie przyczyn powstania nieprawidłowości i uszkodzeń, badania nośności stropów i projekty wzmocnień. Razem kilkanaście różnych opracowań dla szpitala.

Ocena techniczna budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Wykonana została ekspertyza stanu technicznego konstrukcji poddasza poprzedzająca projekt adaptacji.

Ocena techniczna budynku poczty w Elblągu

Wykonano ekspertyzę oraz projekt naprawy attyki budynku głównego (stan przedawaryjny) i konstrukcji zespołu garażowego w zabytkowym budynku poczty w Elblągu.

Ocena techniczna Amfiteatru w Braniewie

Zrealizowana ekspertyza stanu technicznego budynku Amfiteatru w Braniewie, stworzone zostały również założenia projektowe i wykonano projekt konstrukcyjny.

Ekspertyza budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych – ekspertyzy techniczne i projekty wzmocnień

w Braniewie: przy ul.Moniuszki, Kościuszki, Armii Krajowej, w Elblągu: przy ul.Sukienniczej, Żyrardowskiej, Kościuszki, Rybackiej, Robotniczej, Żeromskiego, Pl.Słowiańskim, Matejki, Górnośląskiej, w Malborku: przy ul.Jagiellońskiej, w Nowym Dworze Gdańskim: przy ul.Dworcowej, Piłsudskiego, w Tolkmicku: przy ul.Świętojańskiej, w Gdyni przy ul. Świętojańskiej: ekspertyza konstrukcyjna, w Pasłęku przy ul. Ogrodowej: ekspertyza i projekt nadbudowy po pożarze, w Rogitach: ekspertyza techniczna budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z wytycznymi napraw.

Ekspertyza budynku w Kadynach

Ekspertyza oraz projekt remontu zabytkowego budynku Dawnej Karczmy w Kadynach.

Ekspertyza zabytkowego dworu w Grzymale

Realizacja ekspertyzy budynku oraz projektu remontu zabytkowego dworu w Grzymale, który stanowi element dawnego zespołu pałacowo-parkowego.

Ocena techniczna budynku Biblioteki w Elblągu

Wykonano ocenę nośności stropów oraz określono przyczynę pęknięć w ścianie budynku Biblioteki Miejskiej w Elblągu.

Ekspertyza budynku mieszkalnego w Braniewie

Zrealizowano ekspertyzę oraz projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego w Braniewie przy ul. Kościuszki.

Ekspertyza i projekt remontu budynku mieszkalnego w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza budowlana szkół

– ekspertyza stropu auli w III LO w Elblągu – ocena nośności; – szkoła Podstawowa w Sztutowie – ekspertyza stropów i projekt wzmocnień; – szkoła w Suchaczu – ekspertyza konstrukcyjna; – szkoła w Gronowie – ekspertyza konstrukcyjna; – szkoła w Młynarach – ekspertyza i projekt wzmocnień; – szkoła w Tujsku – ekspertyza konstrukcyjna; – szkoła w Tolkmicku – ekspertyza konstrukcyjna; – szkoła w Świątkach – ekspertyza i projekt wzmocnień; – szkoła w Gronowie Elbląskim – ekspertyza i projekt zabezpieczeń;
i inne opracowania.

Zachęcamy do korzystania z usług naszego rzeczoznawcy budowlanego. Zainteresowani skorzystać mogą także z fachowych usług projektowych. Wykonujemy skanowanie nieniszczące betonu za pomocą nowoczesnego sprzętu i wydajemy orzeczenia techniczne zabytków.

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki

-kontakt

Adres biura i Pracowni-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48   552 341 520

tel.kom. +48 502 712 370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Adres Pracowni-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel. +48 585 267 201

tel.kom. +48 502 712 370

Call Now Button